banner01
banner02
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyň

“Yatai Textile” gurluşyk, transport, binagärlik we açyk enjam enjamlary üçin innowasion kompozit pvc örtükli matany öndürýär we öndürýär.

 

“Yatai dokma” tehniki dokma önümleri boýunça dünýä belli liderdir. Biziň wezipämiz pvc örtükli matanyň köp ýüzüni açmak.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň

Gyzgyn önümler

Önümlerimiz

biziň işimiz

 • Dam örtükleri

  PVC tarplary üçek tarplary üçin ulanylyp bilner. Daşky wakalar, kemping, sergiler we başgalar üçin suw geçirmeýän, howa çydamly we çydamly gaçybatalga çözgütleri bilen üpjün edýär.
  has giňişleýin gör
 • Goük örtügi

  PVC tarpaulin, ýükleri ýel, ýagyş, gün şöhlesi we tozan ýaly daşky daşky zyýandan goramak üçin ýük daşamak wagtynda örtük hökmünde ulanylýar.
  has giňişleýin gör
 • Oba hojalygy

  PVX tarpaulin ekinleri sowuk, ýel we ýagyş, gar we ş.m. ýaly howa şertlerinden goramak üçin oba hojalygynda başpena gurluşy hökmünde ulanylyp bilner.
  has giňişleýin gör

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

nämeadamlar gürleýärler

 • ABŞ-nyň “Covertex” kompaniýasyndan jenap Mark:
  “Yatai”, Gündogar Aziýada işlän iň laýyk hyzmatdaşym, 2008-nji ýyldan bäri bilelikde işleýäris, iň esasy zat, hemişe pvc tarpaulinini durnukly hil bilen üpjün etmegi. Meni iň haýran galdyran zat, haçan-da olar bilen habarlaşsaňyz, olar hemişe bolýar.
 • Germaniýanyň Panmacher şäherinden Naýrne
  Şu ýyl “Yatai” kompaniýasyna baranymda ýiti appendisit keseliniň bardygyny hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Jenap Andrea meni irden sagat iki-de gyssagly ýagdaýda sürdi we maňa gowy ideg etdi. Bu hakykatdanam ýürekgysgynçdy.
 • Awstraliýanyň Northtarps şäherinden jenap Stiwen
  Atataý elmydama şeýle täsirli, soran zatlarymyzy hiç wagt gijikdirmezler we zerurlyklarymyzy hemişe ýüreklerine salarlar.
KÖP MESELE ALBUMLAR ÜÇIN BIZ bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • HYZMATLARymyz

  Satuwdan öňki satuwdan başlap, satuwdan soňky hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýäris we onlaýn ýagdaýda 7x24 sagat taýýar.

 • Gözlegimiz

  Winilleriň funksiýalaryny täzelemäge bagyş edýäris, durnukly ösüşe ygrarlydyrys.

 • Tehniki goldaw

  30 agzaly R&D toparymyz bar. Müşderilere laboratoriýamyzda synaglaryň doly toplumyny hödürleýäris. Gurmak we ulanmak boýunça wideo görkezmeleri müşderilere goldaýarys.

Iň soňky maglumat

HABARLAR

PVC bilen örtülen matalar, köp sanly programmada ulanylan köpugurly materiallardyr. Senagat taýdan ulanyşdan başlap, sarp ediş önümlerine çenli bu çydamly we howa çydamly material köp dürli taslamalarda meşhurlyga öwrüldi.

Oba hojalygynda aç-açan winil tarpynyň innowasiýa ulanylyşy

Oba hojalygynda aç-açan winil tarpynyň innowasiýa ulanylyşyTanpil winil tarplary oba hojalygyny üýtgedýär. Bu arassa örtükler topragy goramakdan başlap, köp funksiýa hyzmat edýär

Çydamlylygy ýokarlandyrmak: Dogry PVC Tarpaulin saýlamak

Çydamlylygy ulaltmak: Dogry pvc tarpaulin saýlamakSokarky PVC tarpaulini saýlamak uzak wagtlap goramak üçin möhümdir. Lomaý üpjün edijiden ýa-da öndürijiden satyn almazdan ozal hökman bolmaly